Wel of geen dorpels bij schoonmaken ruimte ?

Vraag:

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) schrijft dorpels tussen mijn bedrijfsruimtes voor. De arbodienst wil dit liever niet, omdat het door de dorpels lastig wordt om vaten naar binnen te tillen.

Antwoord:

Dorpels zijn een goed middel om te voorkomen dat schoonmaakwater uit de ruimte wegloopt. Vaste dorpels zijn niet verplicht. U kunt ook aan andere oplossingen denken, zoals een mobiele plastic dorpel met zuignappen of een vaatdoek. Als u geen dorpels aanbrengt moet u rekening houden met extra schoonmaakwerk als het vuile water een andere ruimte inloopt.

Onderlinge hinder bedrijven is mogelijk

Vraag:

Bedrijven met verbreding in het buitengebied moeten niet worden beperkt in de ontwikkelingsmogelijkheden door omliggende (primaire) landbouwbedrijven. Andersom dienen verbrede bedrijven primaire landbouwbedrijven ook niet te beperken. Waarom is dit niet geregeld?

Antwoord:

Er zijn nu eenmaal functies in het buitengebied die niet goed te combineren zijn. Landbouwbedrijven veroorzaken hinder voor nabijgelegen andere functies, terwijl de ontwikkeling van deze andere functies wel een goed leefklimaat moeten hebben. Er zijn verschillende wetten die de onderlinge relaties regelen: de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer. Tot op zekere hoogte is maatwerk mogelijk, maar er zijn grenzen.


bron: www.landregels.nl

Burger doet agrarische neventakken

Vraag:

Ik heb een boerderij met 2 ha grond gekocht. Ik wil oude schuur, gevelboerderij en gronden gebruiken voor kleinschalige tuinbouw en bewerking tot jams, sap, gezondheidsmiddelen en wijn met educatie en workshops. De gemeente aarzelt omdat ik een woonbestemming heb. Wat moet ik doen?

Antwoord:

Van belang is dat de gemeente een structuurvisie heeft waarin haar beleid staat rond activiteiten en nieuwe economie in het buitengebied. Indien dit beleid deze ontwikkeling als gewenst heeft vastgesteld, maar dit nog niet heeft geregeld in een bestemmingsplan, is dit beleid de basis voor een bestemmingsplanherziening met onderzoek. Dit traject kost in het algemeen twee jaar tijd. Uiteraard kan ondertussen worden gestart met de teelt en de werkzaamheden als een ‘beroep of ambacht aan huis’, volgens de regels van het geldende bestemmingsplan. Is er nog geen beleid vastgesteld, dan is het raadzaam dat de gemeente voor het gehele buitengebied afweegt hoe zij omgaat met dit soort initiatieven bij woondoeleinden. Een thema-structuurvisie (een structuurvisie die een aanvulling geeft op bestaand beleid) kan een optie zijn. Ook zonder structuurvisie kan het bestemmingsplan worden gewijzigd. U kunt daarvoor een aanvraag indienen.


bron: www.landregels.nl