Veel en duur onderzoek vereist

Vraag:

Op ons rundveebedrijf met circa 100 stuks melkvee willen wij als nevenactiviteit Agrarische Kinderopvang. Het plan is om hiervoor een bestaand schuurtje te gebruiken (verbouwen). De gemeente wil dat wij eerst onderzoek verrichten, archeologisch, ecologisch, bodem, etc. De kosten voor het onderzoek bedragen circa €17.000, dat is het knelpunt. Dit bedrag verdien je niet zo maar terug met kinderopvang. Is dit terecht?

Antwoord:

Bij de afweging of nevenactiviteiten zoals kinderopvang mogelijk zijn, moet de gemeente dit eerst in haar beleid toestaan. Heeft de gemeente nog geen beleid vastgesteld over nevenactiviteiten, dan moet eerst een algemene beleidsafweging worden gemaakt en heeft individueel onderzoek niet veel zin. Indien het gemeentelijk beleid mogelijkheden voor nevenactiviteiten wenselijk vindt, dan dient voor elke nieuwe hoofd- of nevenactiviteit alle wet- en regelgeving te worden nagegaan. In het algemeen is voor de verbouw van een bestaande schuur het gevraagde ‘onderzoek’ niet nodig dan wel snel en gemakkelijk te verrichten. De kosten zouden dan evenredig moeten zijn met de omvang van het onderzoek; gemeenten bepalen hoe hier mee om te gaan.


bron: www.landregels.nl