Niet gebruikte veestal hindert nevenactiviteit

Vraag:

Mijn buurman heeft een varkensstal gebouwd, er is een milieuvergunning afgegeven. Hij is bestemd als agrarisch bedrijf terwijl hij geen agrarische activiteiten meer onderneemt. Dit gebouw belemmert de ontwikkeling van mijn recreatieve activiteiten vanwege Wet geurhinder en veehouderij. Kan dit?

Antwoord:

Bij de verlening van de milieuvergunning (omgevingsvergunning) wordt getoetst op de effecten voor de omgeving. Bij een te hoge geurbelasting wordt de vergunning geweigerd. Omgekeerd kunnen de ontwikkelingen in de omgeving – zoals recreatie – worden belemmerd door de aanwezigheid van een varkensstal, voor zover deze recreatie plaatsvindt in een geurgevoelig object (“gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting  geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt.”). Dat de varkensstal feitelijk niet wordt gebruikt is niet van belang, zolang gebruik volgens de bestemming en de milieuvergunning mogelijk is.


bron: www.landregels.nl