Hout zagen met of zonder milieuvergunning

Vraag:

Bij nieuwbouw van onze schapenschuur met als doel educatie wordt voor verwarming van de ruimte (en voor demonstratie) een flinke houtkachel gebruikt. Als brandstof voeren wij hout aan die we zelf willen verzagen in een open kapschuur. De milieuambtenaar van de gemeente eist voor het verzagen een aparte houtverwerkingsruimte. Waar komt deze eis vandaan?

Antwoord:

Als er af en toe wat hout wordt verzaagd, kan dat geen probleem zijn. De omvang van de operatie kan echter nadere voorschriften met zich meebrengen. Vermoedelijk beschouwt de ambtenaar de kapschuur met zaaginstallatie als onderdeel van de gehele inrichting. Overigens, ook al zou het alleen om het bewerken van hout gaan kan dat, indien het in een bedrijfsmatige omvang gebeurt, op zich zelf al een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer zijn. In het kader van de vergunningverlening kunnen voorschriften worden gegeven ter beperking van milieuhinder, zoals stof en geluid. Daar kan een aparte ruimte bijhoren. Als voor de inrichting geen vergunning nodig is, worden activiteiten die het milieu kunnen belasten via het Activiteitenbesluit gereglementeerd. In dat besluit is geen eis voor een aparte ruimte voor houtbewerking opgenomen. Wel moet bij het bewerken van hout in de ruimte een afzuiginstallatie aanwezig zijn. Het is de vraag of het verzagen van hout tot kachelhout als houtbewerking moet worden gezien. De gemeente mag aanvullende eisen stellen op basis van de zorgplicht in het Activiteitenbesluit. Dit moet echter wel gemotiveerd gebeuren en tegen een uitspraak kan beroep worden aangetekend.


bron: www.landregels.nl