Dierziektes en agrarische kinderopvang geregeld?

Vraag:

Ik wil kindereducatie starten welke volgens het bestemmingsplan via een ontheffing zou kunnen, en ook geen knelpunt geeft voor de geurhinder. De gemeente houdt mijn aanvraag aan omdat zij niet weet welk gezondheidseffect een nabij gelegen pluimveehouderij heeft op de kinderen. Waar staat waar de gemeente en ondernemer op moeten letten?

Antwoord:

Van stof, geluid en geur is bekend dat zij de gezondheid en het welbevinden van mensen kunnen beïnvloeden. Voor geurhinder is er de Wet geurhinder en veehouderij; aan stofuitstoot en geluidhinder worden in het kader van de milieuvergunning eisen gesteld. Praktisch gezien leidt dit tot het aanhouden van een zekere afstand tussen veehouderijen en andere bestemmingen. Sinds de Q-koorts bij geiten is er ook veel aandacht voor de effecten van dierziekten op mensen. Veel is nog onduidelijk, maar sommige provincies, zoals Noord-Brabant, en gemeenten hanteren ook daarvoor afstandsnormen. Het staat dus niet vast, waar gemeente en ondernemer op moeten letten. De gemeente kan een aanvraag niet onbeperkt aanhouden vanwege het ontbreken van kennis. De beslistermijn voor een omgevingsvergunning is bijvoorbeeld acht weken.


bron: www.landregels.nl