Nevenactiviteit ook last van natuurgebied?

Vraag:

Mijn bedrijf ligt naast een natuurgebied. Ik wil een nevenactiviteit bij mijn boerderij beginnen. Moet ik aan de natuurwetgeving voldoen?

Antwoord:

Natuurlijk moet men voldoen aan de natuurwetgeving, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. Deze laatste wet houdt in dat als een activiteit nadelige gevolgen heeft voor in het wild levende dieren (en planten) een ontheffing nodig is. Als het gaat om een natuurgebied met een zekere status, bijvoorbeeld “beschermd natuurmonument” of “Natura 2000-gebied”, dan kan een Natuurbeschermingswetvergunning nodig zijn, als de voorgenomen activiteit ‘significante effecten’ kan veroorzaken. Via de omgevingsvergunning kan dit worden geregeld. Het kan zijn dat een en ander al is onderzocht en afgewogen in het bestemmingsplan, maar bij oudere plannen is dat veelal niet het geval. Men zal dan zelf onderzoek moeten aanleveren. Bij nevenactiviteiten kan het bijvoorbeeld gaan om nadelige effecten voor de natuur door extra verkeer of bezoekers.


bron: www.landregels.nl