Nieuwe natuur geeft belemmeringen

Vraag:

Als ik meewerk aan nieuwe natuur en er komen soorten bij die beschermd zijn of beschermd gaan worden, dan geeft dit in de toekomst belemmeringen voor mijn bedrijf. Hoe kan ik dit toekomstige belemmeringen voorkomen?

Antwoord:

De Flora- en Faunawet beschermt soorten planten en dieren. Planten mag met niet plukken, verzamelen, vernielen e.d. Dieren mag men niet vangen, doden, met opzet verontrusten. Nesten en holen mogen niet worden vernield of verstoord. Bij normale agrarische activiteiten zal dat alles geen probleem zijn. Bovendien bevat de wet tal van uitzonderingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de jacht, beheer en schadebestrijding. Ook kunnen ontheffingen worden verkregen. De aanwezigheid van beschermde soorten kan in de toekomst misschien leiden tot een aanwijzing als beschermd natuurmonument, of een meer beperkend regime in een bestemmingsplan. Dat kan wel een belemmering voor activiteiten ter plaatse of in de omgeving opleveren. Dat valt van te voren niet uit te sluiten.


bron: www.landregels.nl