Gemeente overschrijdt termijnen

Vraag:

Wat kan ik als burger doen als de gemeente telkens de termijnen voor het geven van reactie / het nemen van besluiten overschrijdt?

Antwoord:

Burgers kunnen wel eens wanhopig worden van een bestuur dat maar niet tot een reactie of een besluit te brengen is. Er zijn echter wel juridische mogelijkheden. Het bestuur moet besluiten binnen de wettelijke termijn. Dit kan per wet verschillen; bij de omgevingsvergunning is dat bijvoorbeeld acht weken. Bij het ontbreken van een harde wettelijke termijn geldt een ‘redelijke termijn’. Bij uitgebreide procedures kunnen andere termijnen gelden. Bij sommige vergunningen heeft niet-tijdig beslissen tot gevolg dat de vergunning van rechtswege wordt verleend. Als een bestuur niet tijdig beslist kan een burger beroep bij de rechter instellen. Ook kan hij het bestuur schrijven dat de beslistermijn is verstreken en zo een dwangsom incasseren. Al deze mogelijkheden worden vaak onbenut gelaten omdat men met het bestuur ‘on speaking terms’ wil blijven.


bron: www.landregels.nl