Onderbrengen mest bij vaste teelt te lastig

Vraag:

Ik wil dierlijke mest uitrijden tussen de rabarber. Mag ik de mest met een eerste machine opbrengen via een slangensysteem (bovengronds) en direct daarna met een tweede machine infrezen? Technisch is het niet mogelijk beide processen tegelijk uit te voeren.

Antwoord:

Op beteeld bouwland moet drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib onmiddellijk in de grond worden gebracht met apparatuur dat de mest of het slib in sleufjes in de grond brengt. De sleufjes hebben geen grotere breedte dan 5 centimeter. Een andere mogelijkheid is de drijfmest of het vloeibare zuiveringsslib in één werkgang aanwenden. De mest of het slib moet met één machine op de grond worden gebracht en ondergewerkt. Ondergewerkt is intensief met de grond mengen of zo in de grond brengen dat de mest of het slib niet meer zichtbaar op het grondoppervlak ligt. Vaste dierlijke mest en steekvast zuiveringsslib mogen in maximaal twee opeenvolgende werkgangen op de grond gebracht en ondergewerkt. De regels voor emissiearm aanwenden zijn bedoeld om de ammoniak emissie tot een minimum te beperken. Een werkgang is gedefinieerd als één machine die de actie uitvoert. Het gebruiken van twee machines die ‘als een trein’ achter elkaar rijden is niet toegestaan omdat met meerdere machines niet gegarandeerd kan worden dat de mest binnen enkele seconden wordt ondergewerkt. De nVWA is op de hoogte van de problemen rond meerjarige gewassen (omdat er dan niet machinebreed kan worden ondergebracht). Loonwerkers werken aan een technische oplossing voor het uitrijden van drijfmest bij meerjarige gewassen.


bron: www.landregels.nl