Zorglandbouw rekent niet met btw

Vraag:

Wij hebben al heel lang een zorgboerderij, en ik bracht altijd BTW in rekening bij mijn cliënten. Nu zegt mijn cliënt dat dit niet meer nodig is. Klopt dat?

Antwoord:

Zorgboerderijen zijn met ingang van 1 januari 2002 vrijgesteld van BTW-heffing voor hun zorgprestaties. Voor die tijd moesten zorgboerderijen 19% BTW afdragen over de vergoeding die zij ontvangen voor de opvang van zorgvragers. Per 1 januari 2002 is dit veranderd. De BTW-vrijstelling voor zorgboerderijen is vastgelegd in de Wet op de Omzetbelasting 1968.

Deze vrijstelling geldt alleen voor agrarische bedrijven (landbouwers, veehouders, tuinbouwers en
bosbouwers) die de agrarische productie combineren met zorg. De vrijstelling is bovendien alleen van toepassing op de zorgdiensten van deze bedrijven, bestaande uit 'het verlenen van dagbesteding, arbeidstraining of dagopvang'. Voor alle andere activiteiten op uw bedrijf (landbouwproductie, minicamping, horeca) blijft het oude BTW-regime gelden. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat uw bedrijf een schriftelijke overeenkomst heeft met:
- een AWBZ-toegelaten instelling (een instelling voor verstandelijk of lichamelijk gehandicaptenzorg,
ouderenzorg of geestelijke gezondheidszorg) en/of
- een instelling op het terrein van sociaal en maatschappelijk werk (bijvoorbeeld een gemeente of
een uitkerende instantie zoals bijvoorbeeld het Gak) en/of
- iemand die op grond van de AWBZ een persoonsgebonden budget heeft, dat hij/zij (mede) gebruikt
om zorg in te kopen op de boerderij.
Zorgboerderijen vallen dus alleen onder de vrijstelling als zij aan alle bovenstaande punten voldoen.
Ook zorgboerderijen die zelf een AWBZ-toelating hebben, dienen vrijstelling van BTW-heffing over
hun zorgprestaties aan te vragen bij de Belastingdienst.

Uiteraard kunt u als zorgboerderij over de uitgaven die u doet voor de zorg op het bedrijf geen BTW meer terugvorderen.

Bron: www.landbouwenzorg.nl en www.landregels.nl  HW