Waardestijging vrijgesteld voor fiscus?

Vraag:

Ik krijg steeds te horen dat waardestijging van mijn agrarische gronden en gebouwen vrijgesteld zijn van belasting.  Het is mij niet duidelijk welke belasting wordt bedoeld. Valt het gebruik voor nevenactiviteiten, zoals mini-camping of agrarische kinderopvang, voor de fiscus ook hieronder?

Antwoord:

De Wet inkomstenbelasting kent inderdaad een zogenoemde landbouwvrijstelling voor de waardestijging van landbouwgrond. Gebouwen (zonder ondergrond) zijn niet vrijgesteld; de waardestijging van gebouwen wordt voor elke ondernemer fiscaal gelijk behandeld.  De vrijstelling betekent dat de waardestijging van agrarische grond bijvoorbeeld  bij verkoop niet wordt belast. Er zijn twee situaties waarbij waardestijging wél tot de winst behoort en fiscaal moet worden afgerekend:  waardestijging  door agrarische verbetering zoals drainage, en waardeverandering door een andere  bestemming. De vrijstelling  is gekoppeld aan een landbouwbedrijf: het bedrijf moet een landbouwbedrijf zijn  en dus feitelijk de gronden zelf exploiteren.

Worden gebouwen gebruikt voor nevenactiviteiten dan verandert de waarde van dat gebouw: zoals gezegd valt dit niet onder de vrijstelling en wordt dit op normale wijze meegenomen. Worden gronden gebruikt voor nevenactiviteiten, dan kan de waarde ook veranderen. Meestal stijgt de waarde, soms daalt deze (natuur, bos).  Gronden voor boerengolf waarbij het gebruik agrarisch blijft, zijn geen probleem voor de landbouwvrijstelling. Krijgen de gronden een permanent ander gebruik zoals een camping, dan kan de waardestijging buiten de vrijstelling vallen. De fiscus laat dit afhangen van de omvang (oppervlakte binnen het totaal) en de aard (kamperen in de boomgaard versus een geheel afgezonderd terrein). Verandert de waarde van de gronden omdat er in de gebouwen naast landbouw  ook  nevenactiviteiten plaatsvinden, dan is de vrijstelling van toepassing. Steeds geldt: het is een landbouwregeling; stopt de landbouw dan volgt afrekening met de fiscus.

Opmerking btw. Voor de btw kan de landbouw gebruik maken van de zgn. landbouwregeling: het bedrijf kiest of zij een btw onderneming is of niet. Omdat de btw zonder doorrekening  ‘vrijgesteld’ is, heet dit abusievelijk ook wel eens de landbouwvrijstelling. Voor de zorglandbouw en kinderopvang is voorgeschreven dat zij geen gebruik kunnen maken van de btw (geen vooraftrek en geen opslag van btw op de geleverde diensten). Andere diensten van het landbouwbedrijf zoals educatie, zijn altijd btw-plichtig. Voor de fiscus is een IB- of BV-ondernemer niet per se dezelfde als de btw-ondernemer.

Opmerking WOZ.  Bij de bepaling van de waarde voor de WOZ wordt cultuurgrond niet  meegerekend en niet belast. Het gaat om:  ”ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, voor zover die niet de ondergrond vormt van gebouwde eigendommen”. Dit gaat dus verder dan waardestijging. Ook dit wordt wel een vrijstelling genoemd.


bron: www.landregels.nl  HW 4 aug 2011