Kleine recreatiegebouwtjes vaak lastig

Vraag:

Ik ben als agrarisch bedrijf benaderd door een organisatie die bij ons een bijzonder soort recreatiehutten wil plaatsen. Dat is misschien ook iets voor Buitenschoolse Opvang. Waar moet ik voor vergunningen aan denken als ik in gesprek ga?

Antwoord:

Het bestemmingsplan van de gemeente bepaalt wat u als onderdeel van het agrarische bedrijf mag bouwen. Nieuwbouw voor nevenactiviteiten  is niet alle bestemmingsplannen opgenomen; verbouw van overtollige gebouwen bijna altijd wel. Bij het ‘verblijven van mensen’ in recreatiehutten komt ook geurhinder meekijken. Geurhinder-normen van verblijfsrecreatie kunnen de veehouderij van de buren onbedoeld belemmeren. De uitleg verschilt per regio.
Bij uw gesprek is het voor u van belang om naast het bestemmingsplan de gemeentelijke Structuurvisie na te gaan: deze stelt vast of uw gemeente recreatie bij de boer ziet zitten. Deze visie van uw gemeente is voor uw strategie bepalend. Waar een gemeente iets niet wil, is het onverstandig te blijven duwen en trekken. Het is dan beter u te richten op wat uw gemeente wel wil.
Voor bestemmingsplannen is de  juridische en eigendomsconstructie niet van belang. Iemand anders kan dus een  gebouw plaatsen of huren. Wat wel van belang is dat de verblijfsrecreatie bij het bedrijf hoort, ruimtelijk gezien. Is het een ‘trucje’ voor een nieuwe camping dan zijn het twee bestemmingen en volgt een aparte afweging. Als het los staat, kan de nieuwe camping omgekeerd uw eigen veehouderij gaan belemmeren.
In het algemeen is dus de plek op uw erf, de verwevenheid met het landbouwbedrijf en de oppervlakte van de recreatiehutten bepalend voor de uitleg van de bestemmingsplanregels. In de hutten is dan eveneens opvang van kinderen mogelijk: een extra factor is dan de verkeershoeveelheid, (verkeers)veiligheid, en soms gezondheid. Daarom kijken gemeenten hier kritisch naar. Bij een aanvraag voor een bouwvergunning dient u het andere gebruik dan recreatie aan te kaarten: het Bouwbesluit (zoals constructie en brandveiligheid) kan bij een ander gebruik (zoals bso) andere eisen stellen. Gemeenten zijn terecht alert op het tegengaan van permanente bewoning van recreatieruimtes. In de opzet kunt u hier rekening mee houden, zoals het weglaten van een keukentje.


bron: www.landregels.nl HW 4 aug 2011