Kinderopvang kan goed in de woning

Vraag:

De gemeente heeft mij goedgekeurd (geregistreerd) voor de gastouderregeling. Dat doe ik thuis in de woning, op 40 m2, en dit is goedgekeurd en gecontroleerd door GGD. Kan ik dit omzetten naar kinderopvang?

Antwoord:

Er zijn verschillende soorten kinderopvang die worden onderscheiden in formele en informele opvang.
a. Formele opvang omvat de kinderdagopvang, de buitenschoolse opvang, de gastouderopvang en de ouderparticipatiecrèches. De formele opvang valt onder de Wet kinderopvang, moet voldoen aan kwaliteitseisen en staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Sinds 1 januari 2011 hebben ouders alleen recht op kinderopvangtoeslag als hun kinderopvangorganisatie, gastouderbureau en gastouder staan geregistreerd in het LRK. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het LRK. De Belastingdienst mag via het LRK controleren of ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Elke gemeente moet toezicht houden op de Wet Kinderopvang hetgeen landelijk is uitbesteed naar de GGD’s.
b. Informele opvang bestaat uit de peuterspeelzalen, tussenschoolse opvang (overblijven), vrienden-/familiediensten, tieneropvang, au-pairs of een incidentele oppas. De regels van de Wet kinderopvang gelden niet voor de informele opvang. Er geldt geen kinderopvangtoeslag (bron:  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang).

Het bestemmingsplan  bepaalt of u op uw plek kinderopvang mag doen. Het gaat dan om de omvang (ruimte, verkeer) die de kinderopvang inneemt, hetzij formeel hetzij informeel (peuterspeelzaal). Als de gemeente uw registratie meldt of goedkeurt, of de GGD uw plek goedkeurt, wil dat nog niet zeggen dat u toestemming heeft vanuit het bestemmingsplan. Dit moet u apart afspreken. Kleinschalige kinderopvang  in de woning kan worden gezien als beroep aan  huis; dit hangt van de welwillendheid van de gemeente af. Kinderopvang met een grotere oppervlakte  in de woning (meestal meer dan 45 à 60 m2 wat gebruikelijk is bij beroep aan huis) of met een ruimte buiten de woning, moet passen in het bestemmingsplan. In de gemeentelijke Structuurvisie en Welzijnsvisie staat hoe de gemeente om wil gaan met kinderopvang in het buitengebied, alle aspecten bekijkend. Dat is voor u als ondernemer voor de lange termijn van belang. Die visie is voor de locaties in de meeste gemeenten al vertaald in het bestemmingsplan.


bron: www.landregels.nl  HW 4 aug 2011