Landbouw vrijgesteld?

Vraag:

Ik hoor dat er een landbouwvrijstelling is, en een landbouwregeling. Wat is wat?

Antwoord:

Voor de landbouw kent de belastingwetgeving uitzonderingen. Die uitzonderingen zijn het gevolg van de bijzondere rol van landbouwproductie omdat de landbouw grond nodig heeft, en omdat het vaak gaat om gezinsbedrijven.

De landbouwvrijstelling is een vrijstelling voor de inkomstenbelasting. De landbouwvrijstelling zorgt dat agrarische grond onafhankelijk van waardeverandering kan worden doorgegeven. De waardeverandering van landbouwgrond (verkeerswaarde) wordt niet belast, bijvoorbeeld bij verkoop van landbouwgrond aan een andere boer of tuinder. De waardestijging is wel belast indien de waardeverandering is ontstaan door agrarische verbeteringen, zoals door drainage, ontginning of ruilverkaveling. De waardestijging is ook belast als de stijging is ontstaan doordat de gronden of gebouwen een andere bestemming krijgen, zoals een partycentrum in plaats van een landbouwbedrijf. Ook een ander gebruik leidt tot waardeverandering (zoals kinderopvang): de fiscus kijkt dan goed of deze tak met de landbouw blijft verbonden (zie andere vraag).

De landbouwregeling is een regeling voor de omzetbelasting (BTW). De landbouwregeling maakt het mogelijk dat een agrarisch bedrijf zelf kiest of de landbouwactiviteiten buiten de BTW vallen of belast zijn met BTW. De BTW is een belasting op producten of diensten die een bedrijf int namens de rijksoverheid, en afdraagt; reeds geïnde belasting als deel van de inkoop wordt hiervan afgetrokken. Voor andere branches schrijft de belastingwet voor of BTW geldt (met welk percentage) of niet. Zorglandbouw en kinderopvang worden verplciht buiten de BTW gehouden (op inkoop betaalt u natuurlijk een BTW-deel dat uw leverancier afdraagt). Voor recreatie en verkoop in winkel moet u BTW doorberekenen aan de klant en afnemer. U kunt dan het BTW-deel van de inkoop in mindering brengen. Indien een bedrijf onder twee BTW-tarieven valt, moet u dit boekhoudkundig scheiden: voor de BTW hoeft u er niet een apart juridisch bedrijf voor op te richten.


bron: www.landregels.nl    brochure Multifunctionele landbouw en de fiscus, nov 2011