Agrarisch bedrijf of toch niet

Vraag:

Voor de belasting ben ik een agrarisch bedrijf en geregistreerd bij het productschap, maar ik krijg geen agrarische bestemming. Hoe kan dat?

Antwoord:

Elke wet kent een eigen definitie over wat een ‘bedrijf’ is. Dat is logisch omdat een wet over een onderdeel van onze maatschappij gaat, en voor dat onderdeeltje begrippen vaststelt. Je kunt een bedrijf zijn voor de inkomstenbelasting (zoals zelfstandigenaftrek) maar niet voor de btw. Je kunt zo voor de fiscus een bedrijf zijn en toch geen bedrijfskrediet krijgen. Voor het productschap geldt een geringe bedrijfsomvang om in te schrijven. Voor de Kamer van Koophandel geldt geen basisomvang. Milieubeheer spreekt over een ‘inrichting’. Veel ondernemers maken zich druk over deze verschillen. Het beste is om de verschillen te accepteren en er rekening mee te houden. De meeste vragen rond het begrip ‘bedrijf’ komen bij het bestemmingsplan vanwege de behoefte om te bouwen.

Het bestemmingsplan kent eveneens een eigen benadering van het ‘bedrijf’. Uitsluitend landbouwbedrijven mogen bouwen in het buitengebied omdat zij grond nodig hebben. De rest van Nederland hoort in de bebouwde kom te bouwen. Op dit basisprincipe - met alle uitzonderingen - is ons ‘bouwrecht’ gebouwd. Je moet dus een landbouwbedrijf zijn. Hiervoor wordt het begrip volwaardig bedrijf gebruikt, en soms ook reëel bedrijf.

Wanneer ben je dan volwaardig? Een activiteit is volwaardig indien de landbouwtak een inkomen geeft voor één volwaardige arbeidskracht, één gezinsinkomen oplevert. Je kunt volstaan met een plan met kengetallen en standaardcijfers: van de landbouwtak. Andere inkomsten zoals uit zorg, doen er niet toe: het gaat in principe eerst om de agrarische productie! Verwerking (zoals kaas of groentepakketten) kan er vaak wel bij worden opgeteld. Is de bedrijfsopzet een mix van meerdere takken, dan hangt het sterk van het beleid van de gemeente af of medewerking is te verwachten. Elke gemeente mag dit zelf bepalen.

Vooral als je wilt gaan bouwen, wordt deze volwaardigheid getoetst. Het gebruik van de grond voor ‘landbouw’ wordt vaak niet getoetst hoewel de gronden in veel bestemmingsplannen formeel ook uitsluitend mogen worden gebruikt door volwaardige agrarische bedrijven. Voor grondgebruik is geen vergunning nodig. Wanneer iemand als starter grond gebruikt (en verder als bedrijf is ingeschreven), leidt dit al snel tot het misverstand dat je ook voor het bestemmingsplan een bedrijf bent (en dat je dus denkt dat je op je grond mag bouwen: een veldschuur, een kas, een schuilstal, en het liefst ook een woning).
Het kan dus inderdaad voorkomen dat de ene regeling u een bedrijf noemt, en een andere wet niet.

NOOT
Ondernemers kunnen hun gemeente wijzen op de VNG handreiking ‘multifunctionele landbouw en ruimtelijke ordening’, tweede editie 2011.


broon: www.landregels.nl  HW