Plattelandsonderneming nieuw begrip?

Vraag:

Het woord ‘plattelandsonderneming’? Is dit bruikbaar voor bestemmingsplannen?

Antwoord:

Het woord ‘plattelandsonderneming’ is in opkomst voor situaties van een nieuw type bedrijf in het platteland, anders dan het traditionele landbouwbedrijf. Het woord drukt uit dat er sprake is van een bedrijfsmatige opzet (het is een onderneming) dat gericht is op nieuwe producten en diensten van het platteland. In de meeste gevallen wordt met het woord ook gedoeld op gebruik of afhankelijkheid van gronden, net zoals grondgebonden landbouw. Het gaat dan om meer dan het erf of gebruik van gebouwen.


Het doet denken aan de omschrijving van ‘buitengebied gebonden activiteiten’. Dit zijn activiteiten die niet in de bebouwde kom kunnen omdat ze grond of ruimte nodig hebben, zoals dierenasiel, tuincentrum of hondenkennel. De benadering is hierbij enigszins defensief (‘het moet nu eenmaal een plek hebben’) terwijl het woord plattelandsonderneming een offensieve (aan het platteland bijdragende) benadering wil uitdrukken.


Het woord ‘plattelandsonderneming’ kan in een Structuurvisie goed uitdrukking geven aan ruimte voor een nieuw type van economische dragers in het buitengebied. Het woord kan in het bestemmingsplan worden bestemd: het kan een aanduiding zijn binnen een agrarische bedrijfsbestemming (met het voordeel dat bouw- en gebruiksflexibiliteit voor het gedeelte van de agrarische productie in stand blijft); het kan een aanduiding zijn bij de gemengde bedrijfsbestemming. Voor de Wet milieubeheer kan de bestemde plattelandsonderneming benadrukken dat de activiteiten binnen één Wm-inrichting moeten worden vergund.


Een omschrijving voor het bestemmingsplan zou kunnen zijn:
Plattelandsonderneming: een bedrijf dat al dan niet gedeeltelijk als agrarisch grondgebonden bedrijf, producten of diensten aanbiedt die bijdragen aan de instandhouding van gronden en gebiedskwaliteiten, waarmee deze producten en diensten onlosmakelijk ruimtelijk en functioneel verbonden zijn.


Het woord doet denken aan het begrip plattelandswoning in de Wet Plattelandswoning. Zoals uit het bovenstaande blijkt is er geen relatie met deze wet en is de enige relatie dat het beiden gaat om nieuwe flexibiliteit in het buitengebied.


 


bron: www.landregels.nl  HW10jan2013