Nge en volwaardigheid landbouw

Vraag:

Mogen we nge (Nederlandse grootte eenheid) gebruiken voor toetsing van agrarische volwaardigheid?

Antwoord:

De Nederlandse grootte eenheid (nge) is een maat voor statistische vergelijking van agrarische bedrijven. De eenheid dient om ‘appels en peren’ op te tellen en leidt tot de mogelijkheid om bedrijven met verschillende takken te vergelijken. De nge is per 2010 opgevolgd door de eenheid SO: Standaard Opbrengsten. Alle burgers op het platteland met meer dan 3 nge zijn telplichtig voor de Landbouwwet (landbouwstatistiek). De eenheid is nadrukkelijk niet bedoeld om de omvang van één bedrijf te meten (zo meldt het LEI en CBS) maar wordt vooral in de r.o. wel vaak zo gebruikt. Er wordt dan bijvoorbeeld gesteld: een bedrijf met een omvang van meer dan 70 nge (of: 80.000 SO) is volwaardig. Wordt de omvang van een bedrijf in SO uitgerekend volgens standaardgetallen (1) dan geeft dit enerzijds wel een indruk van de rentabiliteitskans van een bedrijf, maar het geeft anderzijds geen absolute uitspraak over de volwaardigheid (dat is: omvang die een inkomen geneert). De SO is vooral bruikbaar voor een beschrijving van de sterkte van de landbouw in de gemeente (voor analyse in Structuurvisie of in toelichting bestemmingsplan).


Uit voorgaande volgt dat nge of SO een onvoldoende normatief criterium is dat als zodanig in bestemmingsplanregels kan worden opgenomen. De rechter heeft dit in uitspraken bevestigd.


(1) http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/lei/Sector-in-cijfers/Bedrijfsomvang-en-type.htm


 


bron: www.landregels.nl  HW 10jan2013