Mestrecht is geen pacht

Vraag:

Als ik mestrechten heb op een perceel, geeft dat recht op pacht?

Antwoord:

Een overeenkomst voor het benutten van mestrechten tegen betaling van een geldsom en het zorg dragen voor het schoonmaken van de sloten is geen pachtovereenkomst. Het benuttten van mestrechten wordt niet beschouwd als het in gebruik verstrekken ter uitoefening van de landbouw, zoals Burgerlijk Wetboek dit voor onderdeel pacht formuleert. Er is niet voldaan aan alle elementen van de wettelijke definitie pacht. Zoals bij een andere vraag is beantwoord, heeft de wet een zelfstandige toetsingsgrond wat onder pacht en huur valt.
Bron: Tijdschrift voor Agrarisch Recht, november 2013, reactie zaaknummer 200.086.702, Pachtkamer Hof Arnhem, uitgebreid beschreven door mr E.H.M. Harbers