Huur of pacht is een verschil

Vraag:

Hoe is tijdelijke (ver)huur van bouwgrond voor landbouw eigenlijk geregeld? Zoals stadslandbouw. Is dit pacht? Waar moet ik op letten?

Antwoord:

(Ver)huur van gronden heet vaak pacht. Het pachtrecht valt niet meer onder een Pachtwet maar is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Artikel 7:311 BW meldt dat er sprake is van een pachtovereenkomst indien de ene partij zich verbindt aan de andere partij om tegen voldoening van een tegenprestatie een onroerende zaak in gebruik te verstrekken ter uitoefening van de landbouw. Maakt u een afspraak voor (ver)huur van gebouw of grond voor agrarisch gebruik dan valt de verhuur onder het pachtrecht, ongeacht de bedoelingen van beide partijen. Of u het pacht of huur noemt, maakt niet uit. De wettelijke definitie stelt vast wat het is. Het verschil bepaalt de wettelijke eisen aan opzegtermijn, plichten en rechten (ver)huurder.


 


Ingeval van pacht, dient de (ver)huur wel ter uitoefening van de landbouw. Dat laatste betekent dat de wet uitgaat van gebruik door een landbouwbedrijf. De verhuurder hoeft geen landbouwbedrijf te zijn, het geldt voor elke eigenaar. Huur of verhuur voor hobbymatig gebruik zoals volkstuin, of niet-agrarisch gebruik zoals opslag tuintafels, valt niet onder het pachtrecht maar onder het huurrecht.


Het gebruik van gronden voor stadslandbouw (groenteteelt, buurtmoestuin) kan hobbymatig zijn zoals gebruik door een buurtvereniging, of het kan professioneel zijn zoals een productietuin voor een bijbehorend restaurant. (Ver)huur valt in het eerste geval onder het huurrecht, en in het tweede geval onder het pachtrecht. Indien de productietuin wordt gezien als een niet-landbouwbedrijf zou het onder het huurrecht vallen. Echter, er is geen jurisprudentie die aanwijzingen geeft.


 


Door de Crisis- en Herstelwet (CHW) kan een stuk grond of een gebouw tijdelijk anders worden gebruikt dan in het bestemmingsplan is vastgesteld. Het bestemmingsplan regelt het gebruik van gronden en gebouwen. Het gaat om ‘strijdig gebruik’ van –meestal- bestemmingen voor nieuwe woningen of bedrijfsterreinen, in of buiten de bebouwde kom. Ook tijdelijke natuur is door de CHW mogelijk zonder dat de natuur het feitelijke bouwmoment frustreert. De CHW wil zo creatieve benutting van de terreinen stimuleren zonder procedures van wijziging van bestemmingen die slechts tijdelijk zijn omdat de beoogde bestemming wacht op betere tijden. Krijgt het tijdelijke een permanent karakter dan zal op zeker moment een procedure voor de juiste bestemming gevolgd moeten worden.


 


bron: www.landregels.nl   april 2015